image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย สนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

พฤษภาคม 22, 2562 | ภาพข่าว

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ได้สนับสนุนสินเชื่อจากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สมาชิกทั้งหมด 11 กลุ่ม รวม 71 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน 3,530,000.- บาท (-สามล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) พร้อมนี้ นางสุวรรณา ซ่าล่าม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไข การให้กู้ยืมเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2554