image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย สนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

เมษายน 25, 2562 | ภาพข่าว

ในวันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ได้สนับสนุนสินเชื่อจากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ อำเภอวังสะพุง, อำเภอภูเรือ, อำเภอเอราวัณ,อำเภอผาขาวอำเภอด่านซ้าย, อำเภอนาด้วง สมาชิกทั้งหมด 50 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน 2,470,000.- บาท (-สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) พร้อมนี้ นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไข การให้กู้ยืมเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2554