image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุม “เว้าจา พาข้าวงาย”

กรกฎาคม 29, 2562 | ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม "เว้าจา พาข้าวงาย” ณ โครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พร้อมร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานราชการ/นายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายในจังหวัดเลย