image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือ

ธันวาคม 11, 2562 | ภาพข่าว

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดยนายประสิทธิ์ พยอมหอม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยหม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานในพิธี และมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวรายงาน ซึ่งได้จัดพิธีฯ ณ สวนป่ารุกขชาติปากปวน บ้านปากปวน ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยในการนี้ได้ไถ่ชีวิตกระบือเพศเมีย จำนวน 10 ตัว และได้ให้เกษตรกรที่ประพฤติดีในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 10 ครัวเรือน ไปเลี้ยงสำหรับการผลิตลูกตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ