image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย ร่วมกิจกรรม“โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย”

เมษายน 23, 2562 | ภาพข่าว

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลยร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยในงาน ส.ป.ก.เลย ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 41 ราย พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม