image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย ปิดป้ายประกาศห้ามบุคคลบุกรุกที่ดิน

เมษายน 20, 2562 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ พยอมหอม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เข้าติดตั้งป้ายประกาศห้ามบุคคลบุกรุกที่ดิน แปลงที่ดินเอกชน ที่ ส.ป.ก. จัดซื้อเพื่อจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร ณ ตำบลทรายขาว จังหวัดเลย