image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย จัด โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กรกฎาคม 25, 2562 | ภาพข่าว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จัดกิจกรรม โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปทีดินที่อยู่ในอำเภอห่างไกล ลดค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกร โดยในกิจกรรมได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกร, การโอนสิทธิ/มรดกสิทธิ, การตรวจการถือครอง, ให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนและรับชำระหนี้ ให้ความรู้การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมี ส.ป.ก.เลย และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน 904 ประชาชนจิตอาสา เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เข้าร่วมในโครงการฯ ประมาณ 300 คน