image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

มกราคม 27, 2563 | ภาพข่าว

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ พยอมหอม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ บ้านหนองอีเปี้ย หมู่ 2 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน