image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร การพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กุมภาพันธ์ 12, 2563 | ภาพข่าว

นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร การพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 22 คน โดยให้ความรู้ในด้านบทบาทหน้าที่ของผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภารกิจหน้าที่ นโยบาย , กระบวนการจัดที่ดิน, โครงการที่สำคัญของ ส.ป.ก.เลย, กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานปฏิรูปที่ดิน ซึ่งได้รับได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี