image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

เมษายน 25, 2562 | ภาพข่าว

ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ส.ป.ก.เลย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย จำนวน 806 แปลง เนื้อที่ 10,284-1-93 ไร่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูหลวง ชั้น 2 โดยมี นายเจริญชัย วงษ์จันทร์นา ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลห้วยสีเสียด เป็นประธานในที่ประชุม และ นางอรทัย จาริชา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ เป็นเลขานุการ