image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

เมษายน 17, 2562 | ภาพข่าว

ในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ส.ป.ก.เลย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 3,167 แปลง เนื้อที่ 38,153-3-24 ไร่ โดยมี นายชาญชัย แสงสวัสดิ์ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลน้ำสวยเป็นประธานในที่ประชุม และ นางอรทัย จาริชา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ เป็นเลขานุการ