image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย จัดประชาคมโครงการขุดลอกอ่างน้ำเซิม

มิถุนายน 18, 2563 | ภาพข่าว

เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินเลย องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว กำนันตำบลทรายขาว จัดทำประชาคมโครงการขุดลอกอ่างน้ำเซิม บ้านนาวัว หมู่ที่ 7 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตาม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน ผลการประชาคมมีมติ ให้ขุดลอกอ่างน้ำเซิมและสร้างระบบกระจายน้ำ โดยกำหนดที่ทิ้งดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียนเก่าและบริเวณวัดของหมู่บ้าน