image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย จัดกิจกรรมออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit

มิถุนายน 18, 2563 | ภาพข่าว

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) จัดกิจกรรมออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ณ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ให้บริการเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เกี่ยวกับการมอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01, โอนสิทธิ/มรดกสิทธิ, ตรวจการถือครอง,ขอดำเนินการรังวัดพร้อมตรวจสอบแนวเขต ให้ความรู้กับการพัฒนาเกษตรกร, ให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนและรับชำระหนี้