image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย จัดกิจกรรมออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ณ ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

มิถุนายน 10, 2562 | ภาพข่าว

ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) จัดกิจกรรมออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ณ ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยมี นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ให้บริการเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เกี่ยวกับการมอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01, โอนสิทธิ/มรดกสิทธิ, ขอดำเนินการรังวัดพร้อมตรวจสอบแนวเขต, ให้ความรู้กับการพัฒนาเกษตรกร, ให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนและรับชำระหนี้ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 101 ราย