image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน

มกราคม 27, 2563 | ภาพข่าว

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ พยอมหอม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย และในวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ บ้านทุ่งเทิง ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน