image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง”

เมษายน 25, 2562 | ภาพข่าว

ในวันที่ 18-19 เมษายน 2562 นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายพนม ซ้ายวัฒนาคงชัย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ซึ่งในการอบรมได้ให้ความรู้เรื่อง ศาสตร์พระราชา, เกษตรทฤษฎีใหม่, การจัดทำผังแปลง แผนการผลิตของเกษตร, การลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย,การสร้างการผลิต/การสร้างรายได้,การจัดทำบัญชีครัวเรือน, การสื่อสารปฏิสัมพันธ์และจิตอาสา ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 92 คน