image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก. เลย จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

เมษายน 17, 2562 | ภาพข่าว

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย จัดกิจกรรม "ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปพร้อมทั้งรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน