image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย จัดกิจกรรมการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

พฤษภาคม 14, 2562 | ภาพข่าว

ในวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดย นายประสิทธิ์ พยอมหอม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ จัดกิจกรรมการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยให้ความรู้เรื่อง การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมือง ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 25 คน