image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดิน คปอ. ครั้งที่ 1/2562

เมษายน 17, 2562 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.เลย จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดิน (คปอ.) ครั้งที่ 1/2562 ในระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2562 อ.ผาขาว อำเภอเมืองเลย อำเภอท่าลี่ ซึ่งในวันที่ 9 เมษายน 2562 จัดประชุมฯ คปอ.ผาขาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอผาขาว โดยมีนายปริญญา ต้นสุวรรณ ปลัดอำเภอ ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอผาขาวให้เป็นประธานในที่ประชุม และ วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. จัดประชุมฯ คปอ.เมืองเลย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย โดยมี ส.อ.กิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานในการประชุม ในเวลา 14.00 น. จัดประชุมฯ คปอ.ท่าลี่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าลี่ โดยมีนายบุณเลิศ ลันทนา นายอำเภอท่าลี่ เป็นประธานในที่ประชุม