image banner

Agricutural Land Reform Office

ฝึกอบรม การทำแหนมเห็ดและน้ำพริกเห็ด พร้อมเทคนิคการขาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

มีนาคม 27, 2562 | ภาพข่าว

ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน (ระยะสั้น) หลักสูตร การแปรรูปอาหาร ณ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง โดยในวันนี้ ได้ฝึกอบรม การทำแหนมเห็ดและน้ำพริกเห็ด พร้อมเทคนิคการขาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวพัชรา แก้วภพ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน เกษตรกรให้ความสนใจและมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก