image banner

Agricutural Land Reform Office

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย

เมษายน 23, 2562 | ภาพข่าว

ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ส.ป.ก.เลย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 618 แปลง เนื้อที่ 4,001-2-79 ไร่ โดยมี นางสาวแพรทอง โชติกวี ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลนาโป่ง เป็นประธานในที่ประชุม และ นางอรทัย จาริชา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ เป็นเลขานุการ