image banner

Agricutural Land Reform Office

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทย

เมษายน 1, 2562 | ภาพข่าว

ในวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองเลย และในเวลา 09.30 น. ได้เข้าร่วม โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน (กิจเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ณ วัดถ้ำพญานาค ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย