image banner

Agricutural Land Reform Office

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (คปจ.เลย)

พฤศจิกายน 25, 2563 | ภาพข่าว

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (คปจ.เลย) วันที่พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ได้จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (คปจ.เลย) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีปลัดจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ เป็นประธานที่ประชุม