image banner

Agricutural Land Reform Office

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (คปจ.เลย)

มีนาคม 22, 2563 | ภาพข่าว

วันที่พุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย ได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (คปจ.เลย) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ เป็นประธานที่ประชุม