image banner

Agricutural Land Reform Office

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (คปจ.เลย)

มิถุนายน 23, 2562 | ภาพข่าว

วันที่จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (คปจ.เลย) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ เป็นประธานที่ประชุม โดยพิจารณาอนุญาตคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (เพื่อเกษตรกรรรม) จำนวน 7 อำเภอ 93 ราย 106 แปลง เนื้อที่ประมาณ 967-1-89 ไร่ และพิจารณาอนุญาตคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (เพื่อที่อยู่อาศัย) จำนวน 6 อำเภอ 89 ราย 95 แปลง เนื้อที่ประมาณ 44-2-93 ไร่ พิจารณาโอนสิทธิและขอรับมรดกสิทธิ จำนวน 158 ราย เนื้อที่ประมาณ 3,023-6-140 ไร่