Screen display
1764 Service center
TH EN
image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก. ร่วมให้ข้อมูลกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๗๗

กุมภาพันธ์ 2, 2565 | กิจกรรม ส.ป.ก.

        วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้รับมอบหมายจาก เลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ แก่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๗๗ โดยมี นางสมหญิง บัวบุตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N ๔๐๖ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา สัปปายะสภาสถาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเข้มงวด

        สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมชี้แจงให้ข้อมูลประกอบไปด้วย ส.ป.ก. กรมที่ดิน และกรมบังคับคดี โดยคณะกรรมาธิการได้ขอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นของความชัดเจนในการนำที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนที่มีมากเกินความจำเป็นมาออกเอกสารสิทธิแก่ประชาชน แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินกรณีที่อยู่ในเขตหมู่บ้านเดียวกันแต่มีการออกเอกสารสิทธิที่แตกต่างกัน รวมถึงยังไม่มีการออกเอกสาร การออกเอกสารสิทธิในเขตปฏิรูปที่ดิน ความคืบหน้าและระยะเวลาการแก้ไขและพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานด้านที่ดิน แนวทางการแก้ไขปัญหาการกำหนดที่ดินที่สงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะที่มีการทับซ้อนกับพื้นที่ทำกินของราษฎร และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี ในกรณีใช้เอกสารสิทธิไปค้ำประกันสินเชื่อจนเป็นเหตุให้ถูกบังคับคดี นอกจากนี้ได้มีราษฎรผู้ประสบปัญหาได้เข้าร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการฯ ซึ่ง ส.ป.ก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมชี้แจงให้ข้อมูล ตอบปัญหาข้อซักถามของคณะกรรมาธิการ และเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากมุมมองของหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมาธิการฯ นำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา ๆ ที่เกิดขึ้นต่อไป

ข่าว / ภาพ : อดิราช ท้วมละมูล
tagClouds
latest