Screen display
1764 Service center
TH EN
image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก. รับเรื่องร้องเรียนราษฎรอำเภอวังน้ำเขียว กรณีเขตปฏิรูปทับซ้อนเขตอุทยานจนถูกดำเนินคดี

กุมภาพันธ์ 3, 2565 | กิจกรรม ส.ป.ก.

        วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้เดินทางไปรับเรื่องร้องเรียนจากราษฎร บ้านไทยสามัคคี ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งส่งตัวแทนมาประมาณ ๓๐ ราย เพื่อเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนแก่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมด้วย นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา นายเกียรติ สิทธีอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายบพิตร อมราภิบาล อดีตรองเลขาธิการ ส.ป.ก. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จาก ส.ป.ก.นครราชสีมา ณ อาคารรัฐสภา สัปปายะสภาสถาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

        สำหรับประเด็นร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมนั้นเนื่องจากราษฎรภายใน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาได้รับผลกระทบจากการทับซ้อนของแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน โดยแนวเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. นั้นมีการประกาศ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอปักธงชัย และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ (เดิม อ.วังน้ำเขียวอยู่ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย) แต่ต่อมาได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน พ.ศ. ๒๕๒๔ จนเกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทำให้ราษฎรถูกดำเนินคดีอาญาฐานบุกรุกป่า ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการดำเนินการสำรวจร่วมกันมาแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการปรับปรุงเส้นแนวเขตดังกล่าว จึงได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. ในวันนี้ เพื่อขอให้ดำเนินการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

        จากการหารือเบื้องต้นระหว่างประธานรัฐสภา ส.ป.ก. และราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความเห็นให้รัฐสภา โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ ส.ป.ก. ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำหนังสือถึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในกรณีของการดำเนินคดีต่อราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาแนวเขตดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา อีกทั้ง ส.ป.ก. จะดำเนินการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) อีกทางหนึ่งเพื่อเร่งรัดการพิจารณาเส้นแนวเขต One Map เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับราษฎรซึ่งประสบปัญหาดังกล่าวมาอย่างยาวนาน

ข่าว : อดิราช ท้วมละมูล
ภาพ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
tagClouds
latest