Screen display
1764 Service center
TH EN
image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก. ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

มกราคม 15, 2565 | กิจกรรมส่วนกลาง


วันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการร่วมกับนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผอ.กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (เป็นตัวแทน ส.ป.ก.) ผู้แทนสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้แทนเขตห้วยขวาง ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่วัด (Green Temple) โดยได้ร่วมดำเนินการปูผัง ปรับพื้นที่ ให้เหมาะสม ปรับปรุงบำรุงดิน ในการปลูกพืชผัก ไม้ผล และสมุนไพร ตามผังแปลงการเกษตรที่ได้วางไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่วัดโดยการผลิต พืชผัก ไม้ผล สมุนไพร เพื่อใช้เป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค เป็นรายได้ รวมถึงเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชุมชน การดำเนินงานมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชนโดยมีส่วนราชการเป็นพี่เลี้ยง สนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้ในเบื้องต้น
 
tagClouds
latest