Screen display
1764 Service center
TH EN
image banner

Agricutural Land Reform Office

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ ๑๕, ๑๖, ๑๗) ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ จังหวัดลำพูน และลงพื้นที่พบปะเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ณ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

มกราคม 18, 2565 | กิจกรรมส่วนกลาง

     เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๕, ๑๖ และ ๑๗ เป็นประธานการประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน และงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน โดยมี นางปรารถนา ชัยญานะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงาน การประชุม ในการนี้ นางสาวธิตินันทน์ วงษ์วาด นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารกลาง และนายเกียรติภูมิ สิทธิราษฎร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็นผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ร่วมประชุมด้วย

     ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และได้ให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานตามภารกิจให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน หลังจากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นางปรารถนา ชัยญานะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน นายณัฐพล ชัยชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางสาวนวพร จาริชา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวธิตินันทน์ วงษ์วาด ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ นายเกียรติภูมิ สิทธิราษฎร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็นผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ดังนี้
     แปลงที่ ๑ มีนางชญาดา พรจิรวิชัย เจ้าของแปลงที่ดินให้การต้อนรับและนำชมแปลงเกษตรกรรม ที่ตั้งแปลงที่ดินชุมชนบ้านโป่งรู บ้านเลขที่ ๒๘๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ในแปลงที่ดินมีการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน เช่น แก้วมังกร ฝรั่ง มะละกอ มะพร้าว มะม่วง กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ฟักทอง เป็นต้น ในแปลงมีการจำหน่ายทั้งผลผลิต ต้นกล้า ผักสวนครัว และกิ่งพันธุ์ไม้ผล รวมถึงมีการเลี้ยงชันโรงหรือผึ้งจิ๋ว ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มผู้ทำเกษตรอินทรีย์จำนวน ๒๐ คน เพื่อให้เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็ง 
     แปลงที่ ๒ แปลงที่ดินของนายถวิล ไชยมาลา เจ้าของแปลงที่ดินให้การต้อนรับและนำชมแปลงเกษตรกรรม ที่ตั้งแปลงที่ดินชุมชนบ้านโป่งรู บ้านเลขที่ ๑๘๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ในแปลงที่ดินมีการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน เช่น ฟักทอง พริก ตะไคร้ กล้วย เป็นต้น โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะปลูกลำไยปลอดสาร โดยนายถวิลได้เปลี่ยนแนวทางทำการเกษตรมาสู่เกษตรอินทรีย์ เนื่องจากเห็นว่าการรักตัวเอง ต้องกินของที่ปลอดภัยเท่านั้น
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับทราบผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินโครงการฯ ทั้ง ๒ แปลง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ชื่นชมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ มอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ข่าว/ภาพ : นางสาวสิริญา โภชน์เจริญ/ นางสาวประภาศิริ คล้ายสุบรรณ กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
tagClouds
latest