Screen display
1764 Service center
TH EN
image banner

Agricutural Land Reform Office

ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๕,๖,๗ (นางสาวธัญพร แพมงคล)ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก.จังหวัดนครศรีธรรมราช

มกราคม 11, 2565 | กิจกรรมส่วนกลางในวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๕,๖,๗ และคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ส.ป.ก.จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ผอ.กลุ่มกฎหมาย ผอ.กลุ่มงานช่างและแผนที่ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผอ.กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
จากการตรวจราชการ พบว่า ส.ป.ก.จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลการดำเนินงานรายกิจกรรมของทุกโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่ส่วนกลางและ ส.ป.ก. จังหวัดนครศรีธรรมราชวางแผนไว้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้ตรวจราชการกรม ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมอาคารสำนักงานและห้องสารบบที่ดิน โดยได้รับฟังปัญหา/อุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย
และในเวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นตรวจเยี่ยมสถานที่ตั้งโครงการโรงอบสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ พื้นที่ หมู่ ๑ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง และ พื้นที่ หมู่ ๑๐ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโรงอบสมุนไพรฯ ทั้ง ๒ แห่งนี้ มีประโยชน์ในการแปรรูป และการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตพืชสมุนไพรได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าพืชสมุนไพร สร้างรายได้และสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้มากกว่า ๕๐ ครัวเรือน
ในการนี้ นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังปัญหา/อุปสรรค และให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ทั้ง ๒ พื้นที่ พร้อมทั้งชื่นชมผลการดำเนินงานของเกษตรกร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป

ข่าว / ภาพ : นายจิรพงษ์ สุวรรณปฐมกุล กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
ประสานข้อมูล : สมเกียรติ ดีมั่น
tagClouds
latest