Screen display
1764 Service center
TH EN
image banner

Agricutural Land Reform Office

ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ส.ป.ก.จังหวัดสกลนคร

มกราคม 21, 2565 | กิจกรรมส่วนกลาง


        วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐,๑๑,๑๒ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ และตรวจเยี่ยมสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร โดยมี นายสมศักดิ์ แป้นถนอม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.จังหวัดสกลนคร
        นายสมศักดิ์ แป้นถนอม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ส.ป.ก.สกลนคร อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่กำหนด ขณะเดียวกัน ส.ป.ก.สกลนคร มีอัตรากำลังที่ขาดอยู่ ๓ อัตรา จึงขอความอนุเคราะห์ ส.ป.ก.ส่วนกลาง จึงขอสนับสนุนอัตตรากำลังที่ขาดไป อีกทั้งยังมีปัญหาอุปสรรคในด้านอื่นๆ อาทิ การจัดที่ดิน การตรวจสอบการถือครองที่ดิน การบริหารงบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) การสำรวจรังวัด เป็นต้น ทั้งนี้ ส.ป.ก.สกลนคร ได้รับขอเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกรม พร้อมนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป
       นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม กล่าวภายหลังการรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน ว่า ท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. มีนโยบายให้ ส.ป.ก.จังหวัด บริหารจัดการเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจนและเป็นไปตามแผนงานที่กรมกำหนด หากมีเงินเหลือจ่ายให้เร่งส่งคืนโดยเร็ว เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ขณะเดียวกัน กิจกรรม/โครงการอื่นๆ ให้ดำเนินการตามแผนงาน นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการกรมได้ให้ข้อเสนอนแนะและแนวทางการแก้ไข และมอบขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานต่อไป

ข่าว/ภาพ : นายจีรวัฒน์ บุญศรี กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
ประสานข้อมูล : สมเกียรติ ดีมั่น
tagClouds
latest