Screen display
1764 Service center
TH EN
image banner

Agricutural Land Reform Office

ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ส.ป.ก.จังหวัดนครพนม

มกราคม 20, 2565 | กิจกรรมส่วนกลาง


      วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐,๑๑,๑๒ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ และตรวจเยี่ยมสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม โดยมี นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.จังหวัดนครพนม นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ว่า ส.ป.ก. จังหวัดนครพนม ได้ขับเคลื่อนแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ ส.ป.ก.กำหนด ในด้านแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังสังคม แผนงาน – ผลงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ งานรังวัด สอบสวนสิทธิ มอบ ส.ป.ก. ๔ - ๐๑ กิจกรรมพิพาทแนวเขต การให้บริการประชาชน การจัดเก็บหนี้เงินกู้ ค่าเช่าที่ดิน และการให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูป  ที่ดิน ของจังหวัดนครพนมให้กับผู้ตรวจราชการกรมรับทราบและพิจารณาต่อไป
         ด้านนายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัดนครพนม พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่า ให้ ส.ป.ก. จังหวัดนครพนม พิจารณาการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในส่วนแผนงานการสำรวจรังวัด ให้ดำเนินงานร่วมกับกลุ่มกฎหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ให้ ส.ป.ก.ส่วนกลางรับทราบตามระบบ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่างๆ และมอบขวัญและกำลังใจให้กับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานต่อไป

ข่าว/ภาพ : นายจีรวัฒน์ บุญศรี กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
ประสานข้อมูล : สมเกียรติ ดีมั่น
tagClouds
latest