Screen display
1764 Service center
TH EN
image banner

Agricutural Land Reform Office

ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ 15,16,17) ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 และเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

มกราคม 18, 2565 | กิจกรรมส่วนกลาง

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตตรวจราชการที่ 15,16 ,17 เป็นประธานการประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอเแนะ เพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงาน การประชุม ในการนี้ นางสาวธิตินันทน์ วงษ์วาด นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารกลาง และนายเกียรติภูมิ สิทธิราษฎร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็นผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ร่วมประชุมด้วย

     ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และได้ให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานตามภารกิจให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน หลังจากนั้น เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐ์พิมล ฉัตรนิติกูล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวธิตินันทน์ วงษ์วาด ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ดังนี้
     แปลงที่ 1 มีนายนิคม ยะคำ ผู้แทน คปจ. เจ้าของแปลงที่ดินให้การต้อนรับและนำชมแปลงเกษตรกรรม ที่ตั้งแปลงที่ดินบ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 4-1-58 ไร่ ในแปลงที่ดินมีการทำเกษตรผสมผสาน อาทิ พะยูง ผักหวานป่า มะนาว ลำไย มะยงชิด มะขามป้อมยักษ์ ทุเรียน เป็นต้น
     แปลงที่ 2 แปลงที่ดินของนายวิโรจน์ ศิริปุมแปง ที่ตั้งแปลงที่ดินบ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในแปลงที่ดินมีการทำเกษตรผสมผสาน เช่น มะม่วง ลำไย มะขามป้อมยักษ์ เป็นต้น
     แปลงที่ 3 แปลงที่ดินของนายประยุทธ สุทธะ ที่ตั้งแปลงที่ดินบ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 2-1-04 ไร่ ในแปลงที่ดินมีการทำเกษตรผสมผสาน อาทิ พะยูง ผักหวานป่า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกลำไย

     ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับทราบผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินโครงการฯ ทั้ง 3 แปลง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และชื่นชมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ มอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงานต่อไป

ข่าว/ภาพ : นางสาวสิริญา โภชน์เจริญ/ นางสาวประภาศิริ คล้ายสุบรรณ กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
tagClouds
latest