logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> VDO
VDO

หมวดย่อย
   ร้อยอาชีพ พลิกฝัน
   รักษ์ผืนดิน ถิ่น ส.ป.ก. ปี ๓
   รักษ์ผืนดิน ถิ่น ส.ป.ก. ปี ๒
   รักษ์ผืนดิน ถิ่น ส.ป.ก.
   ชีวิตยั่งยืน บนผืนดิน ส.ป.ก.
   Check In ถิ่น ส.ป.ก.
   การประชุมและมอบนโยบาย
   เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินและที่ดินพระราชทาน
   วีดิทัศน์ ส.ป.ก. และสารคดีอื่นๆ
   สุขแบบไทย ใจพอเพียง
   สืบสาน ต่อยอดการพัฒนา จากฟ้าสู่ดิน

ขอเชิญ ร่วมทำบุญ งาน"ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน" ส.ป.ก. ประจำปี ๒๕๖๔
ร้อยอาชีพ พลิกฝัน : (๔) วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จ.หนองคาย
ร้อยอาชีพ พลิกฝัน : (๓) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักตำบลท่ากระดาน จ.ฉะเชิงเทรา
ร้อยอาชีพ พลิกฝัน : (๒) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟตะนาวศรี จ.ราชบุรี
ร้อยอาชีพ พลิกฝัน : (๑) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผ่านศึก อำเภอเมืองตาก จ.ตาก
รักษ์ผืนดิน ถิ่น ส.ป.ก. ปี ๓ : (๑๐) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้
รักษ์ผืนดิน ถิ่น ส.ป.ก. ปี ๓ : (๙) แปรรูปชาผักหวานจำหน่าย สร้างรายได้ให้ชุมชน
รักษ์ผืนดิน ถิ่น ส.ป.ก. ปี ๓ : (๘) ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร เกษตรอินทรีย์ วิถีคนยโสธร
รักษ์ผืนดิน ถิ่น ส.ป.ก. ปี ๓ : (๗) ต้นแบบสวนเกษตรผสมผสาน สู่ความมั่นคงยั่งยืน บนผืนแผ่นดิน ส.ป.ก.
ส.ป.ก.บุกตลาดออนไลน์ ผันตัวสู่นักขายมืออาชีพ
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๒๙. เรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน พลิกชีวิต คืนชีวาให้เกษตรกรอุตรดิตถ์
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๒๘.เรื่องเกษตรกร จ.ลำพูน ยกระดับผลผลิต สู่ตลาดนานาชาติ
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๒๗. เรื่องส.ป.ก.สุพรรณบุรี ชูความสำเร็จ ศพก. เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๒๖. เรื่องภารกิจส่งน้ำขึ้นดอยเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน บนถิ่น ส.ป.ก.
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๒๕.เรื่องเกษตรกรโคราช สร้างเครือข่าย สร้างรายได้ ในเขต ส.ป.ก.
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๒๔. เรื่องส.ป.ก.นครพนม พัฒนากลุ่มเกษตรกร ยกระดับสินค้าเกษตร
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๒๓.เรื่องเกษตรกรบ้านแม่สุริน รวมกลุ่ม พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ตลาดระดับประเทศ
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๒๒. เรื่องเกษตรผสมผสานตามรอยพ่อ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๒๑. เรื่องจัดการ ดิน น้ำ ป่า อยู่อย่างเกื้อกูล ตามรอยศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๒๐. เกษตรกรมุกดาหารพลิกผืนดินเสื่อมโทรม สู่การทำเกษตรธรรมชาติ
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๑๙. เรื่องส.ป.ก. ยโสธร พัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์หินสิ่วแบบยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๑๘.เรื่องส.ป.ก. พัฒนาเครื่องสับย่อยอาหารสัตว์ ลดต้นทุนให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๑๗. เรื่องสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง มีระบบการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๑๖. เรื่องส.ป.ก.จัดที่ดินให้ผู้ประสบภัยคลื่นทะเลฯ พร้อมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้อยู่อย่างยั่งยืน
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๑๕.เรื่องส.ป.ก.ขอนแก่นดัน “หมูหลุม” เพื่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๑๔.เรื่องปลูกมันอินทรีย์ระบบน้ำหยดผลักดันสู่มาตรฐานเพิ่มมูลค่าผลผลิต
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๑๓.เรื่องเกษตรกรปฏิรูปที่ดินอำนาจเจริญปลูกผักกางมุ้ง สร้างวัฒนธรรมบริโภคผักอินทรีย์
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๑๒. เรื่องฟาร์มลุงแดง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๑๑.เรื่องการบริหารจัดการน้ำบ่อบาดาลโซล่าเซลล์ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๑๐.เรื่องกาแฟถ้ำสิงห์ ยกระดับกาแฟรบัสต้า เพิ่มมูลค่าสู่ชุมชน
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๙. เรื่องเกษตรกรกระบี่เพาะพันธุ์ “ไก่ดำเขาดิน” พันธุ์ใหม่ สร้างรายได้
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๘.เรื่องปรับเปลี่ยนนาข้าวมาปลูกพลู ขยายเครือข่ายสร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือน
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๗.เรื่อง ส.ป.ก. ทำฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน แก้ปัญหาน้ำแล้งซ้ำซาก
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๖.เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทำได้ ใช้จริง ชีวิตมีสุขอย่างยั่งยืน
รักษ์ผืนดินถิ่นส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๕ เรื่องเกษตรกร จ.ราชบุรี ปลูกพืชแบบวนเกษตร สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง
รักษ์ผืนดิน ถิ่น ส.ป.ก. ปี๒/ตอนที่๔. เรื่อง รมช.ธรรมนัส ลงใต้ให้ที่ทำกิน พร้อมเดินหน้าสร้าง Smart City
รักษ์ผืนดิน ถิ่น ส.ป.ก. ปี ๓ : (๖) ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ สู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่
รักษ์ผืนดิน ถิ่น ส.ป.ก. ปี ๓ : (๕) วิศวกรคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดิน สู่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล จ.ปทุมธานี
รักษ์ผืนดิน ถิ่น ส.ป.ก. ปี ๓ : (๔) น้ำส้มจี๊ดพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์ยอดฮิต ต.ช่องไม้แก้ว จ.ชุมพร
รักษ์ผืนดิน ถิ่น ส.ป.ก. ปี ๓ : (๓) ทุเรียนบ้านในวง สร้างรายได้มั่นคง ชุมชนยั่งยืน จ.ระนอง

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์