1     2  
 
QRCode ประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ของ ศปท. ส.ป.ก. และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เบอร์โทร: 02-280-7052, เบอร์โทรภายใน 1145
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองเดือนสิงหาคม 2564
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าาที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องการจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านงานช่าง) เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านกฎหมาย) และเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน) สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน และ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก.พังงา ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 ในการเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศเจตจำนงสุจริตของ ส.ป.ก.
     
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่