การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
        รายการประจำปี
งบประมาณ
เอกสารแนบ เอกสารแนบเอกสารแนบ
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต2560

 1 

 2 

-

สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต2559

 1 

 2 

 3 

สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต2558

 1 

 2 

 -

สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต2557

 1 

 2 

 -

สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต2556

 1 

 2 

 -

รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะ
ของต้นทุนคงที่/ผันแปร
 

 1 
 

 -

 -

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2555

 1 

 -

 

 -

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด