ผู้บริหาร
  ทำเนียบราชการ2558 [ไฟล์ ]
    ปรับปรุงแก้ไขเดือน ก.พ.2558
  ผลการดำเนินงานการจัดทำร่างพระราช
    
กฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
  ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
    
และการบริหารความเสี่ยง
  รายงานการประชุม คปก.
  Alro Web Mail
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ Internet
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ E-Mail
  แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
    คอมพิวเตอร
  ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
    คอมพิวเตอร์

" จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม "
ประกาศ/คำสั่ง:::
 3 มี.ค. 2558 คำสั่งสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๓๔๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการให้รักษาราชการ
 2 มี.ค. 2558 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๐๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
 2 มี.ค. 2558 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๐๔/๒๕๕๘ เรื่อง คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2 มี.ค. 2558 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๐๕/๒๕๕๘ เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
 26 ก.พ. 2558 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หนังสือเวียน:::
 3 มี.ค. 2558 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 9 ลว 16 ก.พ.2558 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 122 ลงวันที่ 26 พ.ย.2552
 3 มี.ค. 2558 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 63 ลว 23 ก.พ.2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
 3 มี.ค. 2558 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
 3 มี.ค. 2558 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 68 ลว 26 ก.พ.2558 เรื่อง การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ UNDO
 27 ก.พ. 2558 ระเบียบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติการวิจัยในประเทศ พ.ศ.2558
สาระน่ารู้ :::
 8 เม.ย. 2557 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๕๗
 17 ต.ค. 2556 เกร็ดน่ารู้
 15 ต.ค. 2556 คู่มือคำศัพท์ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งของ ส.ป.ก.
 30 พ.ค. 2556 ความเป็นมา ส.ป.ก.
 20 พ.ค. 2556 กฏหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกียวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555 ( รายละเอียด 1  2 )
  Download:::
 3 มี.ค. 2558 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รู่นที่ 11 ของ สำนักงานการปฏิรูปทีดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 4 ก.พ. 2558 คู่มือใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์ (ตรวจสอบความถูกต้อง)
 2 ก.พ. 2558 แผนผังโครงสร้างของแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์-ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 13 ม.ค. 2558 ประกาศของ ส.ป.ก.เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับช้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
 13 ม.ค. 2558 ด่วนที่สุด เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 32 จังหวัด เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครองรุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Link ที่น่าสนใจ :::
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• คมชัดลึก
• แนวหน้า
• กรุงเทพธุรกิจ
• เดอะเนชั่นส์
• บางกอกโพสต์
• ฐานเศรษฐกิจ
 
รายงานแผนงาน ผลงาน
ประจำเดือน
  ปีงบประมาณ 2553
  ปีงบประมาณ 2554
  ปีงบประมาณ 2555
  ปีงบประมาณ 2556
  ปีงบประมาณ 2557
  ปีงบประมาณ 2558
 ฐานข้อมูลที่ดิน
    สรุปข้อมูลพื้นที่ปฏิรูป
    ที่ดินและผลการจัด
    ที่ดิน
    สรุปผลการจัดที่ดิน
     ทั้งหมดของ ส.ป.ก.
     (ที่เกษตร ชุมชน เอกชน)
   ฐานข้อมูลจัดการ
     ปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินชุมชน
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินเอกชน
จำนวนผู้เข้าชม
ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. 0-2280-3911, 0-2280-3872 โทรสาร. 0-2280-3705
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
index