ผู้บริหาร
  ผลการดำเนินงานการจัดทำร่างพระราช
    
กฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
  ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
    
และการบริหารความเสี่ยง
  รายงานการประชุม คปก.
  Alro Web Mail
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ Internet
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ E-Mail
  แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร
  ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร์
ด่วนที่สุด กษ 0202/ว 4337 เรื่อง ของความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
ประกาศ/คำสั่ง:::
 21 ต.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๙๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
 21 ต.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๙๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
 14 ต.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๘๐๐ / ๒๕๕๗ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
 13 ต.ค. 2557 ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น (ระดับผลการประเมิน 90 - 100 % ) ของ สำนัก/กอง/กลุ่ม
 10 ต.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๘๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและผู้ตรวจราชการกรม สั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หนังสือเวียน:::
 24 ต.ค. 2557 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 302 ลว 17 ต.ค. 2557 เรื่อง แนวทางปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน
 21 ต.ค. 2557 เรียน ผู้บริหารเพื่อโปรดทราบ
 16 ต.ค. 2557 สรุปผลการสัมมนาและมอบนโยบายการปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 16 ต.ค. 2557 ที่ กษ 1202 / ว.1183 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 71 จังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณามอบหมายข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
 13 ต.ค. 2557 กษ 1207/7586 ลว. 8 ตุลาคม 2557 โอนค่าจ้างลูกจ้างและค่าบริหารฯ 71 จังหวัด
สาระน่ารู้ :::
 8 เม.ย. 2557 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๕๗
 17 ต.ค. 2556 เกร็ดน่ารู้
 15 ต.ค. 2556 คู่มือคำศัพท์ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งของ ส.ป.ก.
 30 พ.ค. 2556 ความเป็นมา ส.ป.ก.
 20 พ.ค. 2556 กฏหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกียวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555 ( รายละเอียด 1  2 )
  Download:::
 20 ต.ค. 2557 ไฟล์ประชุมคอน Web Conference 20 ต.ค.57
 20 ต.ค. 2557 ไฟล์ประชุมโรงแรมเอเซีย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ต.ค. ๒๕๕๗ ( รายละเอียด 1  2 )
 29 ก.ย. 2557 ไฟล์ประชุม Conference 29 ก.ย. 57
 25 ก.ย. 2557 ไฟล์ป้ายโฆษณา "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านปัญหาที่ดิน ส.ป.ก."
 24 ก.ย. 2557 ไฟล์ประชุมไตรมาสที่ ๔ (ไฟล์ VTR ผู้เกษียณ ขอ Copy ได้ที่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร กกจ.)  ( รายละเอียด 1  2 )
Link ที่น่าสนใจ :::
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• คมชัดลึก
• แนวหน้า
• กรุงเทพธุรกิจ
• เดอะเนชั่นส์
• บางกอกโพสต์
• ฐานเศรษฐกิจ
 
รายงานแผนงาน ผลงาน
ประจำเดือน
  ปีงบประมาณ 2553
  ปีงบประมาณ 2554
  ปีงบประมาณ 2555
  ปีงบประมาณ 2556
  ปีงบประมาณ 2557
  ปีงบประมาณ 2558
 ฐานข้อมูลที่ดิน
    สรุปข้อมูลพื้นที่ปฏิรูป
    ที่ดินและผลการจัด
    ที่ดิน
    สรุปผลการจัดที่ดิน
     ทั้งหมดของ ส.ป.ก.
     (ที่เกษตร ชุมชน เอกชน)
   ฐานข้อมูลจัดการ
     ปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินชุมชน
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินเอกชน
จำนวนผู้เข้าชม
ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. 0-2280-3911, 0-2280-3872 โทรสาร. 0-2280-3705
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
index