ผู้บริหาร
  ผลการดำเนินงานการจัดทำร่างพระราช
    
กฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
  ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
    
และการบริหารความเสี่ยง
  รายงานการประชุม คปก.
  Alro Web Mail
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ Internet
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ E-Mail
  แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร
  ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร์
ศสท. จะดำเนินการเปลี่ยนการใช้งาน E-Mail ไปใช้บนระบบ MailGoThai แทน วันอังคารที่ 30 ก.ย. 57 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. " จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม "
ประกาศ/คำสั่ง:::
 29 ก.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๗๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 29 ก.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๗๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำ
 29 ก.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๗๑๒/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิเฉพาะราย
 29 ก.ย. 2557 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
 26 ก.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๗๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
หนังสือเวียน:::
 30 ก.ย. 2557 เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ๗๑ จังหวัด หนังสือที่ กษ ๑๒๑๐/ว ๑๐๘๕ ลว. ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาอนุมัติแผนงาน-งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 29 ก.ย. 2557 เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
 29 ก.ย. 2557 เอกสารการคัดเลือกและส่งรายชื่อผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการใน คปจ. ประจำปี 2558 (สำนักวิชาการและแผนงาน)
 26 ก.ย. 2557 เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัด ๗๒ จังหวัด ที่ กษ ๑๒๐๗/ ว๑๐๗๓ ลว ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งการอนุมัติอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 26 ก.ย. 2557 ด่วนที่สุด เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 71 จังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณามอบหมายปฏิรูปที่ดินจังหวัดเข้าร่วมสัมมนา
สาระน่ารู้ :::
 8 เม.ย. 2557 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๕๗
 17 ต.ค. 2556 เกร็ดน่ารู้
 15 ต.ค. 2556 คู่มือคำศัพท์ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งของ ส.ป.ก.
 30 พ.ค. 2556 ความเป็นมา ส.ป.ก.
 20 พ.ค. 2556 กฏหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกียวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555 ( รายละเอียด 1  2 )
  Download:::
 29 ก.ย. 2557 ไฟล์ประชุม Conference 29 ก.ย. 57
 25 ก.ย. 2557 ไฟล์ป้ายโฆษณา "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านปัญหาที่ดิน ส.ป.ก."
 24 ก.ย. 2557 ไฟล์ประชุมไตรมาสที่ ๔ (ไฟล์ VTR ผู้เกษียณ ขอ Copy ได้ที่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร กกจ.)  ( รายละเอียด 1  2 )
 3 ก.ย. 2557 ไฟล์การประชุม Conference 3 ก.ย. 57
 21 ส.ค. 2557 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ (ส.ป.ก. ๔-๘๒)
Link ที่น่าสนใจ :::
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• คมชัดลึก
• แนวหน้า
• กรุงเทพธุรกิจ
• เดอะเนชั่นส์
• บางกอกโพสต์
• ฐานเศรษฐกิจ
 
รายงานแผนงาน ผลงาน
ประจำเดือน
  ปีงบประมาณ 2553
  ปีงบประมาณ 2554
  ปีงบประมาณ 2555
  ปีงบประมาณ 2556
  ปีงบประมาณ 2557
 ฐานข้อมูลที่ดิน
    สรุปข้อมูลพื้นที่ปฏิรูป
    ที่ดินและผลการจัด
    ที่ดิน
    สรุปผลการจัดที่ดิน
     ทั้งหมดของ ส.ป.ก.
     (ที่เกษตร ชุมชน เอกชน)
   ฐานข้อมูลจัดการ
     ปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินชุมชน
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินเอกชน
จำนวนผู้เข้าชม
ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. 0-2280-3911, 0-2280-3872 โทรสาร. 0-2280-3705
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
index