ผู้บริหาร
  ผลการดำเนินงานการจัดทำร่างพระราช
    
กฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
  ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
    
และการบริหารความเสี่ยง
  รายงานการประชุม คปก.
  Alro Web Mail
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ Internet
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ E-Mail
  แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร
  ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร์
" จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม "
ประกาศ/คำสั่ง:::
 18 ธ.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๒๓๑๘ / ๒๕๕๗ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวร ประจำเดือน มกราคม 2558
 15 ธ.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๒๒๙๖ / ๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
 15 ธ.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๒๒๙๗ / ๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
 12 ธ.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๒๒๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
 11 ธ.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๒๒๗๖ / ๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หนังสือเวียน:::
 19 ธ.ค. 2557 หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท.ที่ ยธ1228.2/ว 1545 เรื่อง ที่แจ้งยกเลิกแบบรายงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 19 ธ.ค. 2557 เรียนกอง ศูนย์ สำนัก เพื่อโปรดทราบ
 19 ธ.ค. 2557 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 388 ลว 12 ธ.ค. 57 เรื่อง ขอความร่วมในการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม เพื่อให้เป็นไปตามมมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 18 ธ.ค. 2557 นร 1013.5/70 ลว 5 ธ.ค.57 สำนักงาน ก.พ. ได้จัดดำเนินโครงการพัฒนากำลังภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 18 ธ.ค. 2557 นร 1005.1/3664 ลว 12 ธ.ค.57 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สาระน่ารู้ :::
 8 เม.ย. 2557 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๕๗
 17 ต.ค. 2556 เกร็ดน่ารู้
 15 ต.ค. 2556 คู่มือคำศัพท์ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งของ ส.ป.ก.
 30 พ.ค. 2556 ความเป็นมา ส.ป.ก.
 20 พ.ค. 2556 กฏหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกียวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555 ( รายละเอียด 1  2 )
  Download:::
 12 ธ.ค. 2557 บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ
 25 พ.ย. 2557 คู่มือการใช้งานระบบเครือข่าย GIN (25 พ.ย.57) ( รายละเอียด 1  2 )
 19 พ.ย. 2557 เรียนผุ้ว่าราชการจังหวัด ๗๑ จังหวัด กษ ๑๒๐๒ /ว ๑๓๔๗ ลว ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ) ( รายละเอียด 1  2 )
 18 พ.ย. 2557 ไฟล์ประชุม Web Conference 18 พ.ย. 57 (แก้ไขข้อมูล 18 พ.ย.57 /15.22)
 18 พ.ย. 2557 รูปเลขาธิการ ส.ป.ก.
Link ที่น่าสนใจ :::
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• คมชัดลึก
• แนวหน้า
• กรุงเทพธุรกิจ
• เดอะเนชั่นส์
• บางกอกโพสต์
• ฐานเศรษฐกิจ
 
รายงานแผนงาน ผลงาน
ประจำเดือน
  ปีงบประมาณ 2553
  ปีงบประมาณ 2554
  ปีงบประมาณ 2555
  ปีงบประมาณ 2556
  ปีงบประมาณ 2557
  ปีงบประมาณ 2558
 ฐานข้อมูลที่ดิน
    สรุปข้อมูลพื้นที่ปฏิรูป
    ที่ดินและผลการจัด
    ที่ดิน
    สรุปผลการจัดที่ดิน
     ทั้งหมดของ ส.ป.ก.
     (ที่เกษตร ชุมชน เอกชน)
   ฐานข้อมูลจัดการ
     ปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินชุมชน
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินเอกชน
จำนวนผู้เข้าชม
ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. 0-2280-3911, 0-2280-3872 โทรสาร. 0-2280-3705
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
index