ผู้บริหาร
  ทำเนียบราชการ2558 [ไฟล์ ]
    ปรับปรุงแก้ไขเดือน ก.พ.2558
  ผลการดำเนินงานการจัดทำร่างพระราช
    
กฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
  ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
    
และการบริหารความเสี่ยง
  รายงานการประชุม คปก.
  Alro Web Mail
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ Internet
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ E-Mail
  แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
    คอมพิวเตอร
  ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
    คอมพิวเตอร์

ขอเชิญผู้บริหารส่วนกลาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามนโยบายปี ๒๕๕๘ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม Conference ส.ป.ก.จังหวัดของท่าน โดยพร้อมเพียงกัน (ส.ป.ก.จังหวัดเข้าทดสอบระบบภาพและเสียงก่อนเวลาประชุมจริงอย่างน้อย ๓๐ นาที)
ประกาศ/คำสั่ง:::
 1 เม.ย. 2558 คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 595/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการเรือนสามัญ
 1 เม.ย. 2558 คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๕๙๗/๒๕๕๘ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
 27 มี.ค. 2558 คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 554/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 27 มี.ค. 2558 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 27 มี.ค. 2558 คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 553/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการเรือนสามัญ
หนังสือเวียน:::
 31 มี.ค. 2558 กษ 1202/ว 436 เรียน ปฎิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุน latss Forum รุ่นที่ 55,56
 31 มี.ค. 2558 เพื่อโปรดทราบ
 30 มี.ค. 2558 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 112 ลว 20 มี.ค.2558 เรื่อง วิธีเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS
 30 มี.ค. 2558 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 23 ลว 26 ม.ค.2558 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 30 มี.ค. 2558 กษ 1202/ว 440 เรียน ปฎิรูปที่ดินจังหวัด 19 จังหวัด เรื่อง การเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557
สาระน่ารู้ :::
 8 เม.ย. 2557 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๕๗
 17 ต.ค. 2556 เกร็ดน่ารู้
 15 ต.ค. 2556 คู่มือคำศัพท์ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งของ ส.ป.ก.
 30 พ.ค. 2556 ความเป็นมา ส.ป.ก.
 20 พ.ค. 2556 กฏหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกียวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555 ( รายละเอียด 1  2 )
  Download:::
 31 มี.ค. 2558 เพื่อโปรดทราบแผนปฎิบัติการในการขับเคลื่อนด้านสังคมของประเทศ
 26 มี.ค. 2558 เอกสาร-การอบรมระบบภูมิสารสนเทศเพื่องานปฏิรูปที่ดิน-25-26มีค58
 25 มี.ค. 2558 (ร่าง) คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ของ ส.ป.ก. จำนวน ๘ กระบวนงาน
 16 มี.ค. 2558 แบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคลและผลงาน แบบแสดงผลงาน และแบบเก็บข้อมูลรายบุคคล ( รายละเอียด 1  2  3 )
 3 มี.ค. 2558 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รู่นที่ 11 ของ สำนักงานการปฏิรูปทีดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Link ที่น่าสนใจ :::
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• คมชัดลึก
• แนวหน้า
• กรุงเทพธุรกิจ
• เดอะเนชั่นส์
• บางกอกโพสต์
• ฐานเศรษฐกิจ
 
รายงานแผนงาน ผลงาน
ประจำเดือน
  ปีงบประมาณ 2553
  ปีงบประมาณ 2554
  ปีงบประมาณ 2555
  ปีงบประมาณ 2556
  ปีงบประมาณ 2557
  ปีงบประมาณ 2558
 ฐานข้อมูลที่ดิน
    สรุปข้อมูลพื้นที่ปฏิรูป
    ที่ดินและผลการจัด
    ที่ดิน
    สรุปผลการจัดที่ดิน
     ทั้งหมดของ ส.ป.ก.
     (ที่เกษตร ชุมชน เอกชน)
   ฐานข้อมูลจัดการ
     ปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินชุมชน
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินเอกชน
จำนวนผู้เข้าชม
ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. 0-2280-3911, 0-2280-3872 โทรสาร. 0-2280-3705
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
index