ผู้บริหาร
  ผลการดำเนินงานการจัดทำร่างพระราช
    
กฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
  ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
    
และการบริหารความเสี่ยง
  รายงานการประชุม คปก.
  Alro Web Mail
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ Internet
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ E-Mail
  แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร
  ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร์
" จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร "
ประกาศ/คำสั่ง:::
 23 ก.ค. 2557 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทและระดับต่าง ๆ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 23 ก.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๐๕๗/๒๕๗๗ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
 23 ก.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๐๖๕/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
 23 ก.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
 23 ก.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๐๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
หนังสือเวียน:::
 23 ก.ค. 2557 เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด. นครสวรรค์, แม่ฮ่องสอน. เลย, ลพบุรี, สระแก้ว, น่าน, ฉะเชิงเทรา, มุกดาหาร, ตราด, นครปฐม เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๑
 22 ก.ค. 2557 หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/ว 0006 ลว 8 ก.ค. 2557 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 21 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด เรียน ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
 21 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ๗๑ จังหวัด และ ผู้ประสาน จ.อ่างทอง เรื่อง ย้ายข้าราชการ
 18 ก.ค. 2557 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 176 ลว 9 ก.ค. 2557 เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สาระน่ารู้ :::
 8 เม.ย. 2557 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๕๗
 17 ต.ค. 2556 เกร็ดน่ารู้
 15 ต.ค. 2556 คู่มือคำศัพท์ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งของ ส.ป.ก.
 30 พ.ค. 2556 ความเป็นมา ส.ป.ก.
 20 พ.ค. 2556 กฏหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกียวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555 ( รายละเอียด 1  2 )
  Download:::
 18 ก.ค. 2557 เรื่อง เอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร "แนวทางการประเมินมูลค่าที่ดินฯ" ( รายละเอียด 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 )
 18 ก.ค. 2557 ไฟล์การประชุม Conference 18 ก.ค. 57
 17 ก.ค. 2557 ไฟล์ป้ายศูนย์รับข้อร้องเรียนด้านปัญหาที่ดินทำกิน ( รายละเอียด 1  2 )
 4 ก.ค. 2557 เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ( รายละเอียด 1  2  3  4  5  6  7 )
 3 ก.ค. 2557 ไฟล์การประชุม Conference 3 ก.ค. 57
Link ที่น่าสนใจ :::
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• คมชัดลึก
• แนวหน้า
• กรุงเทพธุรกิจ
• เดอะเนชั่นส์
• บางกอกโพสต์
• ฐานเศรษฐกิจ
 
รายงานแผนงาน ผลงาน
ประจำเดือน
  ปีงบประมาณ 2553
  ปีงบประมาณ 2554
  ปีงบประมาณ 2555
  ปีงบประมาณ 2556
  ปีงบประมาณ 2557
 ฐานข้อมูลที่ดิน
    สรุปข้อมูลพื้นที่ปฏิรูป
    ที่ดินและผลการจัด
    ที่ดิน
    สรุปผลการจัดที่ดิน
     ทั้งหมดของ ส.ป.ก.
     (ที่เกษตร ชุมชน เอกชน)
   ฐานข้อมูลจัดการ
     ปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินชุมชน
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินเอกชน
จำนวนผู้เข้าชม
ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. 0-2280-3911, 0-2280-3872 โทรสาร. 0-2280-3705
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
index