ผู้บริหาร
  ผลการดำเนินงานการจัดทำร่างพระราช
    
กฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
  ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
    
และการบริหารความเสี่ยง
  รายงานการประชุม คปก.
  Alro Web Mail
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ Internet
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ E-Mail
  แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร
  ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร์
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดที่ดูแลระบบเครือข่ายของ ส.ป.ก.จังหวัดเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์แบบ Web conference ในวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Conference ส.ป.ก.จังหวัดของท่าน (ส.ป.ก.จังหวัดเข้าทดสอบระบบก่อนเวลาฝึกอบรม ๓๐ นาที)
ประกาศ/คำสั่ง:::
 20 พ.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๒๑๔๘ / ๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
 20 พ.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๒๑๔๙/๒๕๕๗ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
 19 พ.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๒๑๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
 19 พ.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๒๑๑๙/๒๕๕๗ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
 19 พ.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๒๑๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
หนังสือเวียน:::
 24 พ.ย. 2557 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุน ปี 2558 -2560 ตามบันทึกที่ กษ 1207/ว 1384 ลว 21 พ.ย. 57 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
 21 พ.ย. 2557 ด่วนมาก เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 32 จังหวัด ที่ กษ 1207/ว 1372 ลว 20 พ.ย. 57 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งสำเนาหนังสือกู้เงินที่ได้รับมอบจาก ธ.ก.ส.
 21 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 27 จังหวัด (ตามบัญชีแนบ) ที่ กษ ๑๒๐๒ /ว ๑๓๗๕ ลว ๒๑ พ.ย. ๕๗ เรื่อง ให้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
 21 พ.ย. 2557 เรียน ผู้บริหารเพื่อโปรดทราบ ( รายละเอียด 1  2 )
 21 พ.ย. 2557 กษ 1202.5/113 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
สาระน่ารู้ :::
 8 เม.ย. 2557 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๕๗
 17 ต.ค. 2556 เกร็ดน่ารู้
 15 ต.ค. 2556 คู่มือคำศัพท์ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งของ ส.ป.ก.
 30 พ.ค. 2556 ความเป็นมา ส.ป.ก.
 20 พ.ค. 2556 กฏหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกียวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555 ( รายละเอียด 1  2 )
  Download:::
 19 พ.ย. 2557 เรียนผุ้ว่าราชการจังหวัด ๗๑ จังหวัด กษ ๑๒๐๒ /ว ๑๓๔๗ ลว ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ) ( รายละเอียด 1  2 )
 18 พ.ย. 2557 ไฟล์ประชุม Web Conference 18 พ.ย. 57 (แก้ไขข้อมูล 18 พ.ย.57 /15.22)
 18 พ.ย. 2557 รูปเลขาธิการ ส.ป.ก.
 10 พ.ย. 2557 เอกสารหลักสูตร การตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและการดำเนินงานจัดที่ดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๖ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี downloadเอกสาร : http://www.alro.go.th/alro/download/Cha-amp-6-8-Nov-57.zip
 4 พ.ย. 2557 ความก้าวหน้าส่งผลงานรังวัด(สผส)3 พ.ย. 57
Link ที่น่าสนใจ :::
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• คมชัดลึก
• แนวหน้า
• กรุงเทพธุรกิจ
• เดอะเนชั่นส์
• บางกอกโพสต์
• ฐานเศรษฐกิจ
 
รายงานแผนงาน ผลงาน
ประจำเดือน
  ปีงบประมาณ 2553
  ปีงบประมาณ 2554
  ปีงบประมาณ 2555
  ปีงบประมาณ 2556
  ปีงบประมาณ 2557
  ปีงบประมาณ 2558
 ฐานข้อมูลที่ดิน
    สรุปข้อมูลพื้นที่ปฏิรูป
    ที่ดินและผลการจัด
    ที่ดิน
    สรุปผลการจัดที่ดิน
     ทั้งหมดของ ส.ป.ก.
     (ที่เกษตร ชุมชน เอกชน)
   ฐานข้อมูลจัดการ
     ปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินชุมชน
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินเอกชน
จำนวนผู้เข้าชม
ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. 0-2280-3911, 0-2280-3872 โทรสาร. 0-2280-3705
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
index