ผู้บริหาร
  ผลการดำเนินงานการจัดทำร่างพระราช
    
กฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
  ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
    
และการบริหารความเสี่ยง
  รายงานการประชุม คปก.
  Alro Web Mail
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ Internet
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ E-Mail
  แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร
  ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร์
ขอเชิญผู้บริหารส่วนกลาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตามแผนงานปี ๒๕๕๗ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์แบบ Web Conference ในวันอังคารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Conference ส.ป.ก.จังหวัดของท่านโดยพร้อมเพียงกัน (ส.ป.ก.จังหวัดเข้าทดสอบระบบภาพและเสียงก่อนเวลาประชุมจริงอย่างน้อย ๓๐ นาที)
ประกาศ/คำสั่ง:::
 30 ก.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๐๕๙/๒๕๕๗ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗
 28 ก.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๐๙๙/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการสังกัดเดิม
 28 ก.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
 25 ก.ค. 2557 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพือเกษตรกรรม
 25 ก.ค. 2557 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การแต่งกายของลูกจ้างชั่วคราวและผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ (จ้างเหมาบริการ) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หนังสือเวียน:::
 30 ก.ค. 2557 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 61 ลว 17 ก.ค. 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 29 ก.ค. 2557 การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของ ส.ป.ก. ( รายละเอียด 1  2 )
 29 ก.ค. 2557 เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ๗๑ จังหวัด เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง อำนวยการระดับต้น และประเภททั่วไประดับอาวุโส
 29 ก.ค. 2557 เรียน ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/ผอ.กพร./ผอ.กตน. เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง อำนวยการระดับต้น และประเภททั่วไประดับอาวุโส
 28 ก.ค. 2557 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 166 ลว 2 ก.ค. 2557 เรื่อง กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report ในระบบ GFMIS
สาระน่ารู้ :::
 8 เม.ย. 2557 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๕๗
 17 ต.ค. 2556 เกร็ดน่ารู้
 15 ต.ค. 2556 คู่มือคำศัพท์ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งของ ส.ป.ก.
 30 พ.ค. 2556 ความเป็นมา ส.ป.ก.
 20 พ.ค. 2556 กฏหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกียวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555 ( รายละเอียด 1  2 )
  Download:::
 29 ก.ค. 2557 เรียน ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/ผอ.กพร./ผอ.กตน. เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง อำนวยการระดับต้น และประเภททั่วไประดับอาวุโส ( รายละเอียด 1  2  3  4  5  6 )
 29 ก.ค. 2557 เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ๘๑ จังหวัด เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง อำนวยการระดับต้น และประเภททั่วไประดับอาวุโส ( รายละเอียด 1  2  3  4  5  6 )
 18 ก.ค. 2557 เรื่อง เอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร "แนวทางการประเมินมูลค่าที่ดินฯ" ( รายละเอียด 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 )
 18 ก.ค. 2557 ไฟล์การประชุม Conference 18 ก.ค. 57
 17 ก.ค. 2557 ไฟล์ป้ายศูนย์รับข้อร้องเรียนด้านปัญหาที่ดินทำกิน ( รายละเอียด 1  2 )
Link ที่น่าสนใจ :::
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• คมชัดลึก
• แนวหน้า
• กรุงเทพธุรกิจ
• เดอะเนชั่นส์
• บางกอกโพสต์
• ฐานเศรษฐกิจ
 
รายงานแผนงาน ผลงาน
ประจำเดือน
  ปีงบประมาณ 2553
  ปีงบประมาณ 2554
  ปีงบประมาณ 2555
  ปีงบประมาณ 2556
  ปีงบประมาณ 2557
 ฐานข้อมูลที่ดิน
    สรุปข้อมูลพื้นที่ปฏิรูป
    ที่ดินและผลการจัด
    ที่ดิน
    สรุปผลการจัดที่ดิน
     ทั้งหมดของ ส.ป.ก.
     (ที่เกษตร ชุมชน เอกชน)
   ฐานข้อมูลจัดการ
     ปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินชุมชน
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินเอกชน
จำนวนผู้เข้าชม
ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. 0-2280-3911, 0-2280-3872 โทรสาร. 0-2280-3705
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
index