ผู้บริหาร
  ผลการดำเนินงานการจัดทำร่างพระราช
    
กฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
  ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
    
และการบริหารความเสี่ยง
  รายงานการประชุม คปก.
  Alro Web Mail
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ Internet
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ E-Mail
  แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร
*- *ขอเชิญปฏิรูปที่ดินจังหวัด เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามนโยบาย ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม conference ส.ป.ก.จังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัดเข้าทดสอบระบบภาพและเสียงก่อนเวลาการประชุมจริงอย่างน้อย ๓๐ นาที) *-*
ประกาศ/คำสั่ง:::
 11 เม.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๔๔๒/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๘ ราย
 11 เม.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๔๔๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
 11 เม.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๔๔๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน ๒๑ ราย
 11 เม.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๔๔๘/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน ๗ ราย
 11 เม.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๔๔๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
หนังสือเวียน:::
 17 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ๗๑ จังหวัด ที่ กษ ๑๒๐๒/ว ๓๐๙ เรื่อง ขออนุเคราะห์แจ้งข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร
 17 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด เรียน ผอ.สำนักกฎหมาย และ ผอ. สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ที่ กษ 1202.7/ว 89 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร
 10 เม.ย. 2557 เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครสวรรค์ สุโขทัย พิจิตร อุบลราชธานี บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด ลพบุรี ชุมพร พังงา ที่ กษ ๑๒๐๗/ว๓๐๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงการกองทุนที่ดิน
 9 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๒๐๙๕ ลว. ๓ เม.ย. ๒๕๕๗ เรื่อง การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย มหาปรมภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) และประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี ๒๕๕๖
 9 เม.ย. 2557 เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก นครศรีธรรมราช สระแก้ว และหนองคาย ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๐๒/ว ๒๙๒ ลว ๘ เม.ย. ๒๕๕๗ เรื่อง การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖
สาระน่ารู้ :::
 8 เม.ย. 2557 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๕๗
 17 ต.ค. 2556 เกร็ดน่ารู้
 15 ต.ค. 2556 คู่มือคำศัพท์ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งของ ส.ป.ก.
 30 พ.ค. 2556 ความเป็นมา ส.ป.ก.
 20 พ.ค. 2556 กฏหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกียวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555 ( รายละเอียด 1  2 )
  Download:::
 17 เม.ย. 2557 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 11
 17 เม.ย. 2557 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 16
 3 เม.ย. 2557 ไฟล์การประชุม Conference 3 เม.ย. 57
 28 มี.ค. 2557 ด่วนที่สุด หนังสือที่ กษ ๑๒๐๒/ ว ๑๙๐๐ ลว ๒๔ มี.ค. ๕๗ เรื่อง การสรรหาข้าราชการไปปฏบัติราชการที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม
 25 มี.ค. 2557 ไฟล์การประชุม Conference 18 ก.พ. 57
Link ที่น่าสนใจ :::
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• คมชัดลึก
• แนวหน้า
• กรุงเทพธุรกิจ
• เดอะเนชั่นส์
• บางกอกโพสต์
• ฐานเศรษฐกิจ
 
รายงานแผนงาน ผลงาน
ประจำเดือน
  ปีงบประมาณ 2553
  ปีงบประมาณ 2554
  ปีงบประมาณ 2555
  ปีงบประมาณ 2556
  ปีงบประมาณ 2557
 ฐานข้อมูลที่ดิน
    สรุปผลการจัดที่ดิน
     ทั้งหมดของ ส.ป.ก.
     (ที่เกษตร ชุมชน เอกชน)
   ฐานข้อมูลจัดการ
     ปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินชุมชน
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินเอกชน
จำนวนผู้เข้าชม
ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. 0-2280-3911, 0-2280-3872 โทรสาร. 0-2280-3705
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
index