ผู้บริหาร
  ผลการดำเนินงานการจัดทำร่างพระราช
    
กฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
  ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
    
และการบริหารความเสี่ยง
  รายงานการประชุม คปก.
  Alro Web Mail
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ Internet
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ E-Mail
  แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร
  ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร์
" จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม "
ประกาศ/คำสั่ง:::
 30 ต.ค. 2557 ประกาศราชชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
 30 ต.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๙๙๒/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งจัดตั้งกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างอัตรากำลัง เป็นการภายใน
 29 ต.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๘๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
 28 ต.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๙๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
 27 ต.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๙๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง จัดตั้งกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างอัตรากำลัง เป็นการภายใน
หนังสือเวียน:::
 31 ต.ค. 2557 เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด หนังสือที่ กษ 1210/ว1254 ลว. 30 ตุลาคม 2557 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 31 ต.ค. 2557 หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กษ 0423.4/ว 314 ลว 22 ต.ค. 2557 เรื่อง แนวการและแนวทางในการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
 31 ต.ค. 2557 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 106 ลว 27 ต.ค. 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
 29 ต.ค. 2557 เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โปรดทราบ
 29 ต.ค. 2557 เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ๗๑ จังหวัด หนังสือที่ กษ ๑๒๑๐.๑/ว ๑๒๓๙ ลว. ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
สาระน่ารู้ :::
 8 เม.ย. 2557 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๕๗
 17 ต.ค. 2556 เกร็ดน่ารู้
 15 ต.ค. 2556 คู่มือคำศัพท์ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งของ ส.ป.ก.
 30 พ.ค. 2556 ความเป็นมา ส.ป.ก.
 20 พ.ค. 2556 กฏหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกียวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555 ( รายละเอียด 1  2 )
  Download:::
 30 ต.ค. 2557 ไฟล์อบรมการใช้งานระบบ Web Conference วันที่ 30 ต.ค.57 ( รายละเอียด 1  2 )
 28 ต.ค. 2557 หนังสือที่ กษ ๑๒๑๐/ว ๑๒๓๕ ลว ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ {ส่วนกลาง-ภูมิภาค} ( รายละเอียด 1  2 )
 20 ต.ค. 2557 ไฟล์ประชุมคอน Web Conference 20 ต.ค.57
 20 ต.ค. 2557 ไฟล์ประชุมโรงแรมเอเซีย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ต.ค. ๒๕๕๗ ( รายละเอียด 1  2 )
 29 ก.ย. 2557 ไฟล์ประชุม Conference 29 ก.ย. 57
Link ที่น่าสนใจ :::
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• คมชัดลึก
• แนวหน้า
• กรุงเทพธุรกิจ
• เดอะเนชั่นส์
• บางกอกโพสต์
• ฐานเศรษฐกิจ
 
รายงานแผนงาน ผลงาน
ประจำเดือน
  ปีงบประมาณ 2553
  ปีงบประมาณ 2554
  ปีงบประมาณ 2555
  ปีงบประมาณ 2556
  ปีงบประมาณ 2557
  ปีงบประมาณ 2558
 ฐานข้อมูลที่ดิน
    สรุปข้อมูลพื้นที่ปฏิรูป
    ที่ดินและผลการจัด
    ที่ดิน
    สรุปผลการจัดที่ดิน
     ทั้งหมดของ ส.ป.ก.
     (ที่เกษตร ชุมชน เอกชน)
   ฐานข้อมูลจัดการ
     ปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินชุมชน
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินเอกชน
จำนวนผู้เข้าชม
ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. 0-2280-3911, 0-2280-3872 โทรสาร. 0-2280-3705
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
index