ผู้บริหาร
  ทำเนียบราชการ2558 [ไฟล์ ]    
   ทำเนียบราชการ2559 (ส่วนกลาง)  
     ปรับปรุงแก้ไข 1 มี.ค. 2559    
  ผลการดำเนินงานการจัดทำร่างพระราช
    
กฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
  ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
    
และการบริหารความเสี่ยง
  รายงานการประชุม คปก.
  Alro Web Mail
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ Internet
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ E-Mail
  แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
    คอมพิวเตอร
  ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
    คอมพิวเตอร์

" จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม "
ประกาศ/คำสั่ง:::
 30 พ.ค. 2559 คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๗๓๓/๒๕๕๙ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชาการ
 30 พ.ค. 2559 คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๗๓๒ /๒๕๕๙ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
 23 พ.ค. 2559 คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๗๐๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำ
 19 พ.ค. 2559 คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๖๙๓ /๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติราชการ
 19 พ.ค. 2559 ประกาศคณะอนุกรรมการสามัญประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การนำคะแนนปัจจัยการคัดเลือก Career Path มาใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทต่าง ๆ
หนังสือเวียน:::
 30 พ.ค. 2559 เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ๗๒ จังหวัด ที่ กษ ๑๒๐๗/ว ๕๓๑ ลว. ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่องข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 27 พ.ค. 2559 เพื่อโปรดทราบ ( รายละเอียด 1  2  3  4 )
 27 พ.ค. 2559 เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัด วที่ กษ 1207/ว 524 ลว 27 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการของปฏิรูปที่ดินจังหวัด รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 (เมษายน - กันยายน 2559)
 25 พ.ค. 2559 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๒ จังหวัด หนังสือที่ กษ ๑๒๐๒/ว ๕๑๐ เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศ
 25 พ.ค. 2559 กษ ๑๒๐๒.๓/ว. ๑๒๐๖ เรียนผู้อำนวยการสำนัก/กอง /ศูนย์ เรื่อง การบริหารงานบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สาระน่ารู้ :::
 4 เม.ย. 2559 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๕๙
 17 ต.ค. 2556 เกร็ดน่ารู้
 15 ต.ค. 2556 คู่มือคำศัพท์ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งของ ส.ป.ก.
 30 พ.ค. 2556 ความเป็นมา ส.ป.ก.
 20 พ.ค. 2556 กฏหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกียวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555 ( รายละเอียด 1  2 )
  Download:::
 25 พ.ค. 2559 ไฟล์รูป การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 9 มิ.ย.2559 ( รายละเอียด 1  2  3  4 )
 19 พ.ค. 2559 ไฟล์เอกสารการประชุม Web Conference 19 พ.ค.59
 18 พ.ค. 2559 เอกสารแนบ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการระดับต้น และประเภททั่วไประดับอาวุโส ( รายละเอียด 1  2  3 )
 17 พ.ค. 2559 เอกสารแนบ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
 12 พ.ค. 2559 แบบฟอร์มการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
Link ที่น่าสนใจ :::
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• คมชัดลึก
• แนวหน้า
• กรุงเทพธุรกิจ
• เดอะเนชั่นส์
• บางกอกโพสต์
• ฐานเศรษฐกิจ
 
รายงานแผนงาน ผลงาน
ประจำเดือน
  ปีงบประมาณ 2553
  ปีงบประมาณ 2554
  ปีงบประมาณ 2555
  ปีงบประมาณ 2556
  ปีงบประมาณ 2557
  ปีงบประมาณ 2558
  ปีงบประมาณ 2559
 ฐานข้อมูลที่ดิน
    สรุปข้อมูลพื้นที่ปฏิรูป
    ที่ดินและผลการจัด
    ที่ดิน
    สรุปผลการจัดที่ดิน
     ทั้งหมดของ ส.ป.ก.
     (ที่เกษตร ชุมชน เอกชน)
   ฐานข้อมูลจัดการ
     ปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินชุมชน
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินเอกชน
จำนวนผู้เข้าชม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. 0-2280-3911, 0-2280-3872 โทรสาร. 0-2280-3705
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
index