ผู้บริหาร
  ผลการดำเนินงานการจัดทำร่างพระราช
    
กฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
  ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
    
และการบริหารความเสี่ยง
  รายงานการประชุม คปก.
  Alro Web Mail
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ Internet
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ E-Mail
  แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร
  ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร์
*-* ขอเชิญผู้บริหารส่วนกลาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามนโยบาย ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ในวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น .ณ ห้องประชุม Conference ส.ป.ก.จังหวัดของท่านโดยพร้อมเพียงกัน (ส.ป.ก.จังหวัดเข้าทดสอบระบบภาพและเสียงก่อนเวลาประชุมจริงอย่างน้อย ๓๐ นาที) *-* "จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม"
ประกาศ/คำสั่ง:::
 29 ส.ค. 2557 คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๔๐๔/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน
 27 ส.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๓๘๒/๒๕๕๗ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
 26 ส.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๓๔๔/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
 22 ส.ค. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๓๓๑/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
 21 ส.ค. 2557 คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๓๒๕/๒๕๗๗ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
หนังสือเวียน:::
 1 ก.ย. 2557 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 224 ลว 29 ส.ค. 2557 เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
 27 ส.ค. 2557 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 67 ลว 29 ก.ค. 2557 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 27 ส.ค. 2557 หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด กค 0406.6/ว 217 ลว 21 ส.ค. 2557 เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
 27 ส.ค. 2557 หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว 218 ลว 22 ส.ค. 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ
 25 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ กษ 0210/ว1931 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เพิ่เมเติม)
สาระน่ารู้ :::
 8 เม.ย. 2557 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๕๗
 17 ต.ค. 2556 เกร็ดน่ารู้
 15 ต.ค. 2556 คู่มือคำศัพท์ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งของ ส.ป.ก.
 30 พ.ค. 2556 ความเป็นมา ส.ป.ก.
 20 พ.ค. 2556 กฏหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกียวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555 ( รายละเอียด 1  2 )
  Download:::
 21 ส.ค. 2557 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ (ส.ป.ก. ๔-๘๒)
 18 ส.ค. 2557 ไฟล์การประชุม Conference 18 ส.ค. 57
 5 ส.ค. 2557 ไฟล์การประชุม Conference 5 ส.ค. 57
 1 ส.ค. 2557 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๑ จังหวัด เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ( รายละเอียด 1  2  3 )
 1 ส.ค. 2557 เรียน ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ( รายละเอียด 1  2  3 )
Link ที่น่าสนใจ :::
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• คมชัดลึก
• แนวหน้า
• กรุงเทพธุรกิจ
• เดอะเนชั่นส์
• บางกอกโพสต์
• ฐานเศรษฐกิจ
 
รายงานแผนงาน ผลงาน
ประจำเดือน
  ปีงบประมาณ 2553
  ปีงบประมาณ 2554
  ปีงบประมาณ 2555
  ปีงบประมาณ 2556
  ปีงบประมาณ 2557
 ฐานข้อมูลที่ดิน
    สรุปข้อมูลพื้นที่ปฏิรูป
    ที่ดินและผลการจัด
    ที่ดิน
    สรุปผลการจัดที่ดิน
     ทั้งหมดของ ส.ป.ก.
     (ที่เกษตร ชุมชน เอกชน)
   ฐานข้อมูลจัดการ
     ปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินชุมชน
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินเอกชน
จำนวนผู้เข้าชม
ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. 0-2280-3911, 0-2280-3872 โทรสาร. 0-2280-3705
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
index