ผู้บริหาร
  ผลการดำเนินงานการจัดทำร่างพระราช
    
กฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
  ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
    
และการบริหารความเสี่ยง
  รายงานการประชุม คปก.
  Alro Web Mail
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ Internet
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ E-Mail
  แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร
  ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร์
*-* ขอเชิญผู้บริหารส่วนกลาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามนโยบาย ปี ๒๕๕๘ ผ่านระบบ Web Conference ในวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Conference ส.ป.ก.จังหวัดของท่าน (ส.ป.ก.จังหวัดเข้าทดสอบระบบก่อนเวลาประชุม ๓๐ นาที) *-*
ประกาศ/คำสั่ง:::
 25 พ.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๒๑๙๖ /๒๕๕๗ เรื่อง เลือนข้าราชการ
 25 พ.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๒๑๙๒ /๒๕๕๗ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
 25 พ.ย. 2557 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
 24 พ.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๒๑๗๘/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าที่ปฏิบัติราชการ
 24 พ.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๒๑๗๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
หนังสือเวียน:::
 28 พ.ย. 2557 เพื่อโปรดทราบ
 28 พ.ย. 2557 เพื่อโปรดทราบ
 27 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด เรีบน ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก./ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ กษ ๑๒๐๒.๓/ว.๓๗๑ เรื่อง การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริการ ระดับต้น กระทรวงเกษตร และสหกรณ์
 27 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด เรีบน ปฎิรูปจังหวัด ๗๒ จังหวัด และ ผู้ประสานงานอ่างทอง กษ ๑๒๐๒.๓/ว.๑๔๑๒ เรื่อง การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริการ ระดับต้น กระทรวงเกษตร และสหกรณ์
 26 พ.ย. 2557 ด่วนที่สุด กษ ๐๒๐๒ / ว ๘๐๕๔ ลว 20 พ.ย.57 เรื่อง การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญแพ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สาระน่ารู้ :::
 8 เม.ย. 2557 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๕๗
 17 ต.ค. 2556 เกร็ดน่ารู้
 15 ต.ค. 2556 คู่มือคำศัพท์ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งของ ส.ป.ก.
 30 พ.ค. 2556 ความเป็นมา ส.ป.ก.
 20 พ.ค. 2556 กฏหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกียวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555 ( รายละเอียด 1  2 )
  Download:::
 25 พ.ย. 2557 คู่มือการใช้งานระบบเครือข่าย GIN (25 พ.ย.57) ( รายละเอียด 1  2 )
 19 พ.ย. 2557 เรียนผุ้ว่าราชการจังหวัด ๗๑ จังหวัด กษ ๑๒๐๒ /ว ๑๓๔๗ ลว ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ) ( รายละเอียด 1  2 )
 18 พ.ย. 2557 ไฟล์ประชุม Web Conference 18 พ.ย. 57 (แก้ไขข้อมูล 18 พ.ย.57 /15.22)
 18 พ.ย. 2557 รูปเลขาธิการ ส.ป.ก.
 10 พ.ย. 2557 เอกสารหลักสูตร การตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและการดำเนินงานจัดที่ดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๖ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี downloadเอกสาร : http://www.alro.go.th/alro/download/Cha-amp-6-8-Nov-57.zip
Link ที่น่าสนใจ :::
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• คมชัดลึก
• แนวหน้า
• กรุงเทพธุรกิจ
• เดอะเนชั่นส์
• บางกอกโพสต์
• ฐานเศรษฐกิจ
 
รายงานแผนงาน ผลงาน
ประจำเดือน
  ปีงบประมาณ 2553
  ปีงบประมาณ 2554
  ปีงบประมาณ 2555
  ปีงบประมาณ 2556
  ปีงบประมาณ 2557
  ปีงบประมาณ 2558
 ฐานข้อมูลที่ดิน
    สรุปข้อมูลพื้นที่ปฏิรูป
    ที่ดินและผลการจัด
    ที่ดิน
    สรุปผลการจัดที่ดิน
     ทั้งหมดของ ส.ป.ก.
     (ที่เกษตร ชุมชน เอกชน)
   ฐานข้อมูลจัดการ
     ปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินชุมชน
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินเอกชน
จำนวนผู้เข้าชม
ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. 0-2280-3911, 0-2280-3872 โทรสาร. 0-2280-3705
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
index