ผู้บริหาร
  ทำเนียบราชการ2558 [ไฟล์ ]
  ผลการดำเนินงานการจัดทำร่างพระราช
    
กฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
  ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
    
และการบริหารความเสี่ยง
  รายงานการประชุม คปก.
  Alro Web Mail
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ Internet
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ E-Mail
  แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
    คอมพิวเตอร
  ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
    คอมพิวเตอร์
- สามารถโหลดทำเนียบราชการ ๒๕๕๘ (หมายเลขโทรศัพท์ภายใน/ภายนอก ส.ป.ก.ส่วนกลางและจังหวัด) ได้ที่หัวข้อ "ทำเนียบราชการ ๒๕๕๘" ที่อยู่ด้านบน - ** ขอความร่วมมือสำนัก/กอง/ศูนย์ ส่วนกลางตรวจสอบความถูกต้องโครงสร้างภายในและหมายเลขกลุ่ม/ฝ่ายภายใน ของระบบสารบรรณอิเล็็กทรอนิกส์์ ที่หัวข้อ Download แผนผังโครงสร้างของแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์-ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ **
ประกาศ/คำสั่ง:::
 21 ม.ค. 2558 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๐๒ / ๒๕๕๘ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 21 ม.ค. 2558 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรือง อัตราร้อยละการเลื่อนของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลือกเงินเดือนข้าราชการ กลุ่มหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น)
 20 ม.ค. 2558 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558
 19 ม.ค. 2558 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
 19 ม.ค. 2558 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๖๔ / ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หนังสือเวียน:::
 27 ม.ค. 2558 กษ ๐๒๑๐/๑๔๒ เรียน สำนัก/กอง/ศูนย์ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ ๑"ตั้งแต่วันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเฃส
 26 ม.ค. 2558 หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201.10/341 ลว 23 ม.ค.2558 เรื่อง สรุปหลักเกณฑ์ และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  ( รายละเอียด 1  2  3  4 )
 23 ม.ค. 2558 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว14 ลว 16 ม.ค.2558 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับข้าราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้เบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
 23 ม.ค. 2558 กษ ๑๒๑๐.๑/ว ๑๕๕ เรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposuim ๒๐๑๕
 23 ม.ค. 2558 ศธ ๐๕๑๖.๓๔/ว ๒๑๔๕ เรื่องขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๘
สาระน่ารู้ :::
 8 เม.ย. 2557 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๕๗
 17 ต.ค. 2556 เกร็ดน่ารู้
 15 ต.ค. 2556 คู่มือคำศัพท์ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งของ ส.ป.ก.
 30 พ.ค. 2556 ความเป็นมา ส.ป.ก.
 20 พ.ค. 2556 กฏหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกียวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555 ( รายละเอียด 1  2 )
  Download:::
 26 ม.ค. 2558 แผนผังโครงสร้างของแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์-ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 22 ม.ค. 2558 กษ ๑๒๐๒.๙/ว ๑๙๙ เรื่อง การประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ส่วนกลาง) รอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๘
 13 ม.ค. 2558 ประกาศของ ส.ป.ก.เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับช้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
 13 ม.ค. 2558 ด่วนที่สุด เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 32 จังหวัด เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครองรุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 9 ม.ค. 2558 รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม
Link ที่น่าสนใจ :::
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• คมชัดลึก
• แนวหน้า
• กรุงเทพธุรกิจ
• เดอะเนชั่นส์
• บางกอกโพสต์
• ฐานเศรษฐกิจ
 
รายงานแผนงาน ผลงาน
ประจำเดือน
  ปีงบประมาณ 2553
  ปีงบประมาณ 2554
  ปีงบประมาณ 2555
  ปีงบประมาณ 2556
  ปีงบประมาณ 2557
  ปีงบประมาณ 2558
 ฐานข้อมูลที่ดิน
    สรุปข้อมูลพื้นที่ปฏิรูป
    ที่ดินและผลการจัด
    ที่ดิน
    สรุปผลการจัดที่ดิน
     ทั้งหมดของ ส.ป.ก.
     (ที่เกษตร ชุมชน เอกชน)
   ฐานข้อมูลจัดการ
     ปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินชุมชน
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินเอกชน
จำนวนผู้เข้าชม
ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. 0-2280-3911, 0-2280-3872 โทรสาร. 0-2280-3705
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
index