ผู้บริหาร
  ผลการดำเนินงานการจัดทำร่างพระราช
    
กฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
  ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
    
และการบริหารความเสี่ยง
  รายงานการประชุม คปก.
  Alro Web Mail
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ Internet
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ E-Mail
  แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร
  ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบ
     คอมพิวเตอร์
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดเข้าร่วมการฝึกอบรมวิธีการใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (Mail GoThai) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Web Conference) ในวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Conference ส.ป.ก.จังหวัดของท่าน (ขอความร่วมมือ ส.ป.ก.จังหวัด เข้าร่วมทดสอบระบบภาพและเสียงก่อนการฝึกอบรมจริง ๓๐ นาที) และจะเริ่มใช้งานจริงในวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ประกาศ/คำสั่ง:::
 11 ก.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๕๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 10 ก.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๕๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการสังกัดเดิม
 9 ก.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๔๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง แกไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
 9 ก.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๔๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล
 9 ก.ย. 2557 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๕๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ
หนังสือเวียน:::
 15 ก.ย. 2557 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 239 ลว 9 ก.ย. 2557 เรื่อง การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS
 12 ก.ย. 2557 เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด ด่วนที่สุด ที่ กษ 1210/ว1007 ลงวันที่ 11 กันยายน 2557 เรื่อง ขอให้จัดเตรียมความพร้อมรายละเอียดงบดำเนินงาน (อบรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ( รายละเอียด 1  2 )
 12 ก.ย. 2557 เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด กษ 1210/ว995 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งการจบภารกิจของ ฝศก.คสช.(2)
 12 ก.ย. 2557 เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด และผู้ประสานจังหวัดอ่างทอง ที่ กร 1202/ว 1011 ลงวันที่ 12 ก.ย. 2557 เรื่อง การพิจารณาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
 12 ก.ย. 2557 เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่ กษ 1202.3/ว 262 ลงวันที่ 12 ก.ย. 2557 เรื่อง การพิจารณาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
สาระน่ารู้ :::
 8 เม.ย. 2557 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๕๗
 17 ต.ค. 2556 เกร็ดน่ารู้
 15 ต.ค. 2556 คู่มือคำศัพท์ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งของ ส.ป.ก.
 30 พ.ค. 2556 ความเป็นมา ส.ป.ก.
 20 พ.ค. 2556 กฏหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกียวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555 ( รายละเอียด 1  2 )
  Download:::
 3 ก.ย. 2557 ไฟล์การประชุม Conference 3 ก.ย. 57
 21 ส.ค. 2557 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ (ส.ป.ก. ๔-๘๒)
 18 ส.ค. 2557 ไฟล์การประชุม Conference 18 ส.ค. 57
 5 ส.ค. 2557 ไฟล์การประชุม Conference 5 ส.ค. 57
 1 ส.ค. 2557 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๑ จังหวัด เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ( รายละเอียด 1  2  3 )
Link ที่น่าสนใจ :::
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• คมชัดลึก
• แนวหน้า
• กรุงเทพธุรกิจ
• เดอะเนชั่นส์
• บางกอกโพสต์
• ฐานเศรษฐกิจ
 
รายงานแผนงาน ผลงาน
ประจำเดือน
  ปีงบประมาณ 2553
  ปีงบประมาณ 2554
  ปีงบประมาณ 2555
  ปีงบประมาณ 2556
  ปีงบประมาณ 2557
 ฐานข้อมูลที่ดิน
    สรุปข้อมูลพื้นที่ปฏิรูป
    ที่ดินและผลการจัด
    ที่ดิน
    สรุปผลการจัดที่ดิน
     ทั้งหมดของ ส.ป.ก.
     (ที่เกษตร ชุมชน เอกชน)
   ฐานข้อมูลจัดการ
     ปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินชุมชน
   ฐานข้อมูลจัดการ
      ปฏิรูปที่ดินเอกชน
จำนวนผู้เข้าชม
ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. 0-2280-3911, 0-2280-3872 โทรสาร. 0-2280-3705
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
index