ติดต่อ ส.ป.ก. จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา? ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่? 17? พฤษภาคม? 2520? ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม? ..2518? มาตรา 11? ที่ได้ตราไว้ว่า?? ????????????????? เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25? ใช้บังคับในท้องที่จังหวัดใดแล้ว? ให้จัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขึ้นสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม? โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม? ตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด ?? และจังหวัดนครราชสีมา??ได้กำหนดที่ดินในท้องที่อำเภอชุมพวง? จังหวัดนครราชสีมา? ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินโดยประกาศใน? พระราชกิจจานุเบกษา? เล่มที่? 94? ตอนที่? 41? ลงวันที่? 16? พฤษภาคม? 2520

?

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก.นครราชสีมา)
ที่ตั้ง : 601/1 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4427-4224 , 0-4424-3991
โทรสาร : 0-4425-9089 , 0-4424-1345
E-Mail : Nakhonratchasima@alro.go.th

 

แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน  
หน่วยงานภายใน
หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ หมายเลขภายใน E-mail
  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  0-4427-4224 , 0-4424-3991   18   nakhonratchasima@alro.go.th 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป  0-4427-4224 , 0-4424-3991   11   nakhonratchasima@alro.go.th 
  กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์  0-4427-4224 , 0-4424-3991   13   nakhonratchasima@alro.go.th 
  กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน  0-4427-4224 , 0-4424-3991   12   nakhonratchasima@alro.go.th 
  กลุ่มกฎหมาย  0-4427-4224 , 0-4424-3991   14   nakhonratchasima@alro.go.th 
  กลุ่มงานช่างและแผนที่  0-4427-4224 , 0-4424-3991   15   nakhonratchasima@alro.go.th 
  ศูนย์บริการประชาชน  0-4427-4224 , 0-4424-3991   16   nakhonratchasima@alro.go.th