โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างภายในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลาแบ่งเป็น

  ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ๒. กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

  ๓. กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

  ๔. กลุ่มกฎหมาย

  ๕. กลุ่มงานช่างและแผนที่

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง

 

กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา (๓๕ อัตรา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา (๑)

 

นายนิรัตน์  จันทร์สุวรรณ

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป (๑๒ อัตรา)

นายสถาพร      ศรีพยางค์               หัวหน้าฝ่าย  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (๒)

นายชาตรี         งามฉ่องสกุล           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (๓)

นางพุทธพร      คุ้มครองเล็ก            เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (๔)

นางศุภลักษณ์   แก้วมูณี                  เจ้าหน้าที่ธุรการ (๕)

นางอารี         ม่วงหีต                   พนักงานพิมพ์ ส๓ (๖)

นายสุธา           ปากวิเศษ                พนักงานขับรถยนต์ ส๒ (๗)

นายวีระ           ศรีทวีกูล                 พนักงานขับรถยนต์ ส๒ (๘)

นายณรงค์        ณ นคร                   ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (๙)

นายณรงค์        ไชยทอง                 ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (๑๐) 

น.ส.สมศรี        ชูแสง                    ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (๑๑)

นายพงษ์ศักดิ์   สิทธาวิเวท               ยาม (๑๒)

นายอิสมาแอ    นิหะ                       ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (๑๓)   

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน (๙ อัตรา)

น.ส.ทัศน์ลักษณ์ แท่งทองทิพย์        ผอ.กลุ่ม  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (๑๔)

นายประวิทย์     บุญมรกต                ช่วยราชการ  วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ (๑๕)

น.ส.นงนุช       แสงทิพย์                นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (๑๖)

นายอรัญ         มาชาตรี                  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (๑๗)

นางวันฉลอง     จันทรภิบาล             นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (๑๘)

นางจิรวรรณ     ไซร้ยานี                  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (๑๙)

น.ส.ปิ่นนุช       ปิ่นทองพันธุ์            เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (๒๐)  

น.ส.กนกวรรณ  ยะพงษ์                  ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

นายอดุลกิต      ผ่องศรี                   ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (๒๑)

            กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ (๔ อัตรา)

นางภัททิศา    บริรักษ์             ผอ.กลุ่ม  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  (๒๒)

นางสาวกัลยา  จุลเพ็ชร                   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (๒๓)

นางจิราพร       มารยาท                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (๒๔)

นางเบญจวรรณ เรืองชาตรี               เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๒๕)

กลุ่มกฎหมาย  (๕ อัตรา)                             

นายจุลพงษ์      แก้วเสถียร                  ผอ.กลุ่ม  นิติกรชำนาญการ  (๒๗)    

นายมนตรี        ศรีเพ็ชรใส              นิติกรชำนาญการ (๒๘)

นายณัฐพัชร์     ศรีอินทร์              นิติกรชำนาญการ (๒๙)

น.ส.จิรพรรณ    ไชยชาญยุทธ          ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (๓๐)

นายกฤตกร       เทพกุล                   ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (๓๑) 

กลุ่มงานช่างและแผนที่ (๕ อัตรา)

นายวิทยา         อรุณพันธุ์               ผอ. กลุ่ม นายช่างสำรวจอาวุโส (๓๒)

นายนพรุจ        ศรีสุวรรณ               นายช่างสำรวจชำนาญงาน (๓๓)

นายพลวัต       ชาตะวิทยากูล          นายช่างสำรวจชำนาญงาน (๓๔)

นายพลวัฒน์    สาระอาภรณ์                   นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (๓๕)

นางจำปา          สังข์อุ่น                  ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (๓๖)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

๑.    ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัด

๒.    ดำเนินการด้านงานรังวัด งานสอบสิทธิ งานข้อมูลสารบบที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานเจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท งานคดี งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และงานออกเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายที่ดินการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด

๓.    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

๑.    ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และงานประชุม

๒.    งานประชุม คปอ. คปจ. รวบรวมจัดทำวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม สถานที่จัดประชุม

๓.    ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาบุคลากร

๔.    ประสานราชการต่างๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๕.    งานยานพาหนะและสถานที่

๖.    บริหารจัดการงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงาน

๗.   ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม และจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ของ สปก.จังหวัด รวมถึงงานทะเบียนสินทรัพย์

๘.    งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๙.    ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

๑.    ศึกษา ประสานงาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. และจังหวัด ตลอดจนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

๒.    งานจัดหาที่ดิน ทั้งการจัดหา การปฏิรูปและการคัดเลือกเกษตรกร

๓.    จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การรายงานผลการดำเนินงาน ผลความก้าวหน้าการปฏิรูปที่ดิน รายงานผลการสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่และติดตาม การใช้ประโยชน์ที่ดิน

๔.    งานระบบข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการบริหาร และควบคุมการจัดเก็บสารบบที่ดิน

๕.    ร่วมวางแผน และดำเนินการป้องกันการสูญสิทธิ์ในที่ดิน และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

๖.    งานพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ ยุวเกษตรกร สถาบันเกาตรกร และธุรกิจชุมชน ในเขตปฏิรูปที่ดินรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร

๗.   ดำเนินการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงดำเนินงานพัฒนา ในพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

๘.    ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

๙.    วางแผนการผลิต และปรับโครงสร้างทางการเกษตร

๑๐. งานประชุม คปอ. และ คปจ. เฉพาะการจัดทำบัญชีคัดเลือก วาระการประชุม รายงานการประชุม รวมถึงการประสานงาน การติดตามงานตามมติของที่ประชุม

๑๑.   ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

๑.    ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และการตรวจสอบใบสำคัญ (เงินในงบประมาณ)

๒.    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน(เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบตลอดจนการจัดทำบัญชี/การจัดทำรายงานต่างๆ

๓.    งานบริหารแผนงานและงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้

๔.    ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

๕.    ดูแลตรวจสอบโครงการ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๖.    ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มกฎหมาย

๑.    ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐ และจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน

๒.    งานนิติกรรมสัญญา

๓.    ดำเนินงานคดีเพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

๔.    งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกลเกลี่ยและระงับข้อพิพาท

๕.    บริหารและรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิในที่ดิน

๖.    ดำเนินการสอบสวนสิทธิ และเจราจกระจายสิทธิ

๗.   พิจรณา และอนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

๘.    ติดตามตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน

๙.    ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานช่างและแผนที่

๑.   สำรวจรังวัด และทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิ จัดทำเอกสารสิทธิ และพัฒนาพื้นที่

๒.   รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง ควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข

๓.   จัดทำสารบบแผนที่แปลงที่ดิน และทะเบียนที่ดิน

๔.    ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย