สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี    
 
   
ยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ "จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม "นครแห่งธรรม นครแห่งเทียน นครแห่งการพัฒนา นครแห่งความฮักแพง"      
 
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พื้นที่ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
งานสนับสนุนงานปฏิรูปที่ดิน
ติดต่อ ส.ป.ก.จังหวัด
 
 
 
  ประชุม คปจ. ครั้งที่ 2/2557 
  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอนาตาล 
  อ่านทั้งหมด
 
ทั้งหมด
20573
วันนี้
2
25 พฤษภาคม 2559
 
 
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (คปจ.2/2556) 
ขยายเวลาการรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ 
อบรม 1ไร่ ได้ 1 แสนบาท 
แผ่นพับ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ 
 

 

  อ่านทั้งหมด
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขตตรวจราชการที่ 13 
สรุปการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (คปจ.2/2556) 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนยุวเกษตร 
อบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรเกษตรยั่งยืน 
อบรมขยายผล ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก 
 

 

   อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ในพื้นที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2556 
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น  
จัดซื้อพันธุ์ไม้ 
 

 

  อ่านทั้งหมด
เศรษฐกิจพอเพียงส.ป.ก. 
ลงนามไตรภาคี 
นิคมเศรษฐกิจ 
3ทศวรรษปฏิรูปที่ดิน 
ป่าชุมชนบ้านชาด 
 

 

  อ่านทั้งหมด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
อุตุนิยมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

700 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:ubonratchathani@alro.go.th
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.