สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง    
 
   
ที่ดิน ส.ป.ก. ห้ามซื้อขาย "คนซื้อไม่ได้ คนขายเสียสิทธิ ผิดกฎหมายทั้งคู่"      
 
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พื้นที่ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
งานสนับสนุนงานปฏิรูปที่ดิน
ติดต่อ ส.ป.ก.จังหวัด
 
 
 
  ส.ป.ก.ลำปาง ออกศูนย์บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
  อ่านทั้งหมด
 
ทั้งหมด
15627
วันนี้
1
19 กันยายน 2557
 
 
ส.ป.ก.รับสมัครผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น 
ส.ป.ก.รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 
การแก้ไขปัญหายางพารา 
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมศิลปาชีพ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ 
 

 

  อ่านทั้งหมด
นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 

   อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
TV5.com
TV3
TV7
HotMail
GOOGLE

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง โทร.0-5426-5025
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:lampang@alro.go.th
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.